Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Naše společnost Akvizit s.r.o. (do 6/2023 pod názvem TF Partners s.r.o.), IČ: 27116247, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97450 (dále také jako „Správce“ nebo „Akvizit“) v tomto dokumentu popisuje naše zásady zpracování osobních údajů (dále také jako „Zásady“).

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech tam, kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady se týkají zejména klientů nebo potenciálních klientů Správce, případně jejich protistran, a zprostředkovatelů v souvislosti s poradenstvím při transakcích s aktivy typu akvizice a. Akvizit poskytuje poradenství a zprostředkování při realizaci nákupu a prodeje aktiv (převážně podílů a akcií), a to hlavně vyhledávání a oslovování vhodné protistrany pro transakci, přípravu informačních podkladů a organizování celého transakčního procesu.

Základní pojmy

Správcem osobních údajů je subjekt (jakékoliv právní formy), který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti nebo je zpracovává pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob. Správcem osobních údajů je Akvizit.

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Osobním údajem je informace o fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.).

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace, která je prováděna s osobními údaji pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem je subjekt, který na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Profilováním je forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě (např. filtrování investorů dle jejich preference týkající se akvizičních cílů).

Zpracovávané údaje a účel jejich využití

Rozsah zpracovaných údajů

 • Identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození a adresa (pokud je uzavřena smlouva), e-mailová adresa, telefonní číslo, město bydliště, pracovní pozice;
 • základní popis prodávajících jako např. vlastnictví podílů na společnostech, preferované podmínky zamýšlené transakce atd.;
 • základní popis investora jako např. vlastnictví podílů na společnostech, profesní, podnikatelské a odborné zkušenosti, disponibilní kapitál; požadavky a preference investora na akviziční cíl jako např. region, hodnota investice, preference jednotlivých podnikatelských oborů atd.

Účel zpracování a využití údajů

 • Uzavírání smluv a obrana právních nároků a zájmů; a/nebo
 • výběr, oslovování prodávajících (majitelů firem) a prezentace vhodných investorů prodávajícím; a/nebo
 • výběr, oslovování investorů a prezentace vhodných akvizičních nabídek (firem) investorům; a/nebo
 • zasílání newsletteru investorům, kteří požádali o automatické informování o nových inzerovaných akvizičních příležitostech; a/nebo
 • plnění právních povinností např. vedení účetnictví; a/nebo
 • nábor nových zaměstnanců; a/nebo
 • případně další oprávněné zájmy Správce.

Zdroje získávání údajů

 • Přímo od klientů (subjektu osobních údajů) v rámci vzájemné komunikace nebo žádosti o poskytnutí informací o akvizičních příležitostech;
 • při objednávání služby zasílání newsletteru;
 • od třetích stran;
 • z jiných zdrojů (veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet);
 • odvozené údaje.

Správce může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Zásady zpracování údajů

Zákonnost (existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů)

Správce zpracovává osobní údaje na základě:

 • Uděleného souhlasu ze strany klientů (subjektů osobních údajů); a/nebo
 • nutnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; a/nebo
 • nutnosti pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; a/nebo
 • nutnosti pro účely oprávněných zájmů Správce v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami a poskytovanými službami jeho klientům, případně pro účely právní ochrany Správce. V tomto případě Správce vyhodnocuje oprávněnost zpracování osobních údajů na základě tzv. „balančního testu“, ve kterém Správce posuzuje 1) nutnost zpracovávání osobních údajů; 2) důsledky zpracovávání osobních údajů pro dotčené subjekty údajů, přičemž se dbá na to, aby nebyly dotčeny zájmy ani základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů; a 3) dostatečné záruky ze strany Správce pro ochranu práv a svobod subjektů údajů.

Minimalizace údajů

Správce zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné pro efektivní vyvíjení svých podnikatelských aktivit a poskytování kvalitních služeb pro své klienty, případně pro svou právní ochranu a plnění svých právních povinností.

Přesnost

Správce vyvíjí maximální úsilí, aby zpracovávané osobní údaje byly přesné a aktualizované.

Omezení uložení

Správce uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu s ohledem na:

 • Konec platnosti smlouvy a následujících 10 let po ukončení platnosti smlouvy s ohledem na promlčecí lhůty dle občanského zákoníku;
 • dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dle obecných promlčecích dob, a to po obvyklou dobu 10 let;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • žádost o vymazání subjektu z databáze Správce, ve které jsou zpracovávány osobní údaje klientů, potenciálních klientů a potenciálních protistran transakcí typu fúze a akvizice;
 • dobu, po kterou je mezi Správcem a subjektem neuzavřený spor nebo právní nárok.

Důvěrnost a zabezpečení osobních údajů

Správcem je zavedena řada technických a organizačních opatření, která chrání osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zneužitím a před neúmyslnou ztrátou. Veškeré osobní údaje Správce vede v elektronické podobě u profesionálních poskytovatelů cloudových služeb, kteří splňují vysoké nároky na bezpečnost dat. Velmi omezené množství údajů se nachází v osobních počítačích zaměstnanců, které jsou chráněny hesly, případně v papírové podobě (např. smlouvy, účetní doklady), umístěné v uzamčeném prostoru.

Předávaní osobních údajů třetím stranám

Správce poskytuje osobní údaje třetím stranám mimo zpracovatelů pouze, pokud jsou splněny současně obě následující podmínky:

 • Poskytování je za účelem zabezpečení služeb pro klienta nebo je to v jeho zájmu, vždy však v souvislosti s podnikatelskými aktivitami Správce, tzn. poradenstvím a zprostředkovatelskou činností při transakcích s aktivy typu fúze a akvizice (jde zejména o poskytování údajů investorům nebo prodávajícím aktiv); a
 • klient udělí souhlas s poskytnutím svých osobních údajů třetí straně.

Výše uvedené neplatí pokud:

 • Je poskytnutí údajů vyžadováno zákonem, regulacemi, právními procesy nebo státními úřady; nebo
 • se údaje poskytují bankám, právním, účetním, daňovým či jiným poradcům, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Správce dále poskytuje údaje zpracovatelům, kterými jsou profesionální poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory.

Práva klientů (subjektů údajů)

 • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů je oprávněn požádat o informace, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Správce před poskytnutím těchto informací bude požadovat ověření totožnosti tazatele, aby se zabránilo poskytnutí informací jiné osobě.
 • právo na opravu, resp. doplnění: Pokud subjekt údajů zjistí, že jeho osobní údaje, které se o něm zpracovávají, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na opravu a doplnění.
 • právo na výmaz (být zapomenut): Subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu na jeho žádost vymazány, pokud Správce nevyhodnotí, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro a) splnění jeho právních povinností nebo oprávněných zájmů, nebo b) výkon nebo obhajobu jeho právních nároků. Vedle žádosti o výmaz osobních údajů má subjekt údajů právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas poskytnut, za předpokladu, že Správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat.
 • právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat o omezení zpracování jen některých jeho osobních údajů nebo jen pro určité účely zpracování, pokud tento požadavek není v rozporu s právy a povinnostmi Správce.
 • právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů může požádat, aby Správce jeho údaje, které má k dispozici, předal třetí osobě podle jeho zadání.
 • právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Správce přestane údaje zpracovávat, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.
 • právo podat stížnost: Pokud jsou osobní údaje zpracovávané neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Speciální kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a pomáhají tak např. ke správné funkčnosti webových stránek a analýze jejich návštěvnosti.

Bliší informace o použití cookies se dozvíte na stránce Cookies, kde provedete i jejich nastavení.

Další zpracovatelé osobních údajů

Další zpracovatelé osobních údajů pro analýzu chování uživatelů na webu:

 • Smartlook.com, s.r.o., IČ: 095 08 830, Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, privacy@smartlook.com
 • Microsoft Corporation, provozovatel nástroje Clarity - analytické nástroje ke zvýšení uživatelské spokojenosti.

Kontakt na Správce

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů lze kontaktovat Správce buď e-mailem na e-mail: info@trhfirem.cz nebo telefonicky na číslo (+420) 274 822 970. Při této komunikaci bude Správce požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k těmto údajům nebo neoprávněného nakládaní s osobními údaji.

 

 

 

 Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

Akvizit s.r.o.

 • budova 4D CENTER
 • Kodaňská 1441/46,
 • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti Akvizit s.r.o. s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.