Naše služby při akvizici

Máte konkrétní představu o profilu hledané akvizice a nezaujala vás žádná z námi nabízených firem na prodej? Vybrali jste firmu(y), kterou zamýšlíte převzít nebo s ní již jednáte o koupi nebo kapitálovém vstupu? V tom případě vám rádi nabídneme služby nákupního mandátu.

V rámci nákupního mandátu vám zajistíme komplexní podporu při akvizici podniku nebo poskytneme dílčí služby dle vámi zadaného rozsahu a specifik konkrétního případu. I když je akvizice firmy individuální proces, hlavní kroky se obvykle zásadně neliší a odpovídají standardům v našem oboru fúzí & akvizic. Rádi vás profesionálně provedeme následujícími fázemi nákupního procesu:

Úvodní analýza a nastavení spolupráce

 1.  Podrobně se seznámíme s vaším akvizičním záměrem (poptávkou) prostřednictvím vstupního dotazníku a rozhovoru. Pokud zamýšlíte převzít již konkrétní firmu, seznámíme se s dostupnými podklady k této společnosti. V rámci toho s vámi náš odborný poradce prodiskutuje:
  • vaše motivy k akvizici a obecná očekávání v tomto směru
  • základní parametry, resp. vhodný profil akvizičního cíle (firmy k převzetí)
  • přístup k ocenění cílových firem, předpokládanou velikost transakce a způsob jejího financování
  • očekávané synergické efekty akvizice
  • rizikové faktory a další aspekty koupě společnosti
  • předpokládanou délku akvizičního procesu.

  Absolutní diskrétnost našich jednání je samozřejmostí, v případě zájmu spolu uzavřeme již na začátku spolupráce smlouvu o mlčenlivosti.


 2.  Pokud budeme na základě zjištěných informací přesvědčeni o realizovatelnosti akvizice za vámi očekávaných podmínek, budeme vám prezentovat návrh našich služeb nákupního mandátu a naší odměny (viz níže).

 3.  Po dohodě na podmínkách spolupráce připravíme návrh smlouvy pokrývající naše služby při koupi firmy.

Ušetříme vás slepých uliček

Dobře víme, že koupě firmy je zásadní transakce, která má řadu úskalí a rizik a klade velké nároky na zkušenosti, odbornost, vyjednávací schopnosti a časovou angažovanost všech zúčastněných. S našimi zkušenostmi z desítek transakcí rádi pomůžeme v rámci nákupního mandátu realizovat úspěšnou akvizici společnosti i vám.

Ušetříme vás slepých uliček

Sestavení okruhu akvizičních cílů a jejich oslovení

 1.  Navrhneme vhodnou strategii akvizičního procesustrukturu transakce.

 2.  Budeme vám asistovat při předjednání akvizičního financování s bankami.

 3.  Ve spolupráci s vámi sestavíme okruh potenciálních firem k akvizici odpovídajících zadanému profilu, tzv. long list. Seznam tak bude obsahovat i firmy, které sami doporučíte na základě vaší znalosti trhu. K těmto podnikům shromáždíme veřejně dostupné informace, které vám ve zpracované podobě předložíme k posouzení.

 4.  Je-li to v daném případě vhodné, zveřejníme vaši akviziční poptávku (anonymně) na našich webových stránkách (měsíčně osloví až 3 000 návštěvníků webu).

 5.  Oslovíme firmy z long listu, resp. jejich majitele, a zjistíme jejich ochotu jednat o prodeji. V případě kladného stanoviska od nich vyžádáme potřebná data a zpracujeme je do dohodnuté struktury.

 6. Získané údaje analyzujeme, spolu s vámi vyhodnotíme a na základě toho sestavíme zúžený seznam kandidátů na akvizici (tzv. short list).
  Identita vaší společnosti jako investora je odhalena až v dohodnutém momentu, obvykle v kroku 8 nebo 10.

Vyjednávání s firmami na short listu, výběr finálního kandidáta, uzavření letter of intent

 1.  Společně s vámi jednáme s majiteli jednotlivých firem na short listu a zajistíme uzavření smluv o mlčenlivosti s těmito společnostmi. Získáme od nich podrobnější informace a provedeme jejich analýzu dle vašich potřeb. U vybraných společností vypracujeme jejich indikativní ocenění dohodnutou metodikou. Závěrem tohoto kroku by měl být zřejmý jeden nebo více finálních kandidátů na převzetí.

 2.  Pomůžeme vám při projednání konkrétních podmínek akvizičního financování. Cílem je optimalizace poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů v závislosti na zadlužení daného akvizičního cíle (může proběhnout i formou tendru na financování). Výsledkem by měl být formální návrh akvizičního financování od banky (tzv. term sheet).

 3.  Následně s vámi připravíme a předložíme indikativní nabídku akvizice jednomu nebo více podnikům vybraným v kroku 10. Vyjednáváme s majiteli firem, kteří v zásadě akceptují nabídnuté podmínky. Na základě toho vám doporučíme finálního kandidáta na převzetí.

 4.  Společně připravíme a s majiteli vybrané firmy vyjednáme detaily dohody o společném záměru transakce (letter of intent). Ten popisuje podrobné podmínky transakce a procesu převzetí a poskytuje exkluzivitu naší straně na dokončení transakce. Podepisujete letter of intent s prodávajícími cílového podniku.

 5.  V dalším kroku zorganizujeme tendr na provedení due diligence  – hloubková právní, daňová, účetní, ekologická, příp. další prověrka (může zahrnovat i ocenění některých složek majetku kupované firmy). Je obvyklé, že poskytovatel právního due diligence bude současně pověřen přípravou transakční právní dokumentace a jejím vyjednáváním.

 6.  Před zahájením prověrky by ze strany financující banky měly být potvrzeny podmínky akvizičního financování (závazná nabídka).

Due diligence a finální kroky transakce

 1.  Koordinujeme provedení due diligence ze strany všech poradců. Pro jeho účely poskytneme virtuální data room, cloudový prostor, kde se efektivně a bezpečně zpřístupňují data o kupovaném podniku. Společně s vámi vyhodnotíme výstupy z prověrky. Podle toho, zdali jsou zjištěny významné nálezy, jednáme o případné úpravě podmínek akvizice, resp. potvrdíme straně prodávající podmínky transakce (může mít formu předložení závazné nabídky). Při zjištění zásadních negativních skutečností vám doporučíme další postup nebo odstoupení od transakce.

 2.  Ve spolupráci s vámi a angažovanou právní kanceláří vyjednáme transakční právní dokumentaci tak, aby pro vás byla výhodná a co nejméně riziková. Její návrh obvykle připravuje kupující, tedy naše strana. Současně probíhá příprava úvěrové dokumentace akvizičního financování (dle komplexnosti transakce může celková právní dokumentace čítat až několik desítek dokumentů). Tato finální vyjednávání a hledání kompromisů s prodávající stranou bývají obvykle náročná.

 3.  Připravíme vše pro uzavření a vypořádání transakce (signing & closing), které obvykle probíhá prostřednictvím vázaného účtu u financující banky nebo on-line při podpisu.

 4.  Pokud je třeba, zajistíme souhlasy nutné k dokončení transakce od příslušných orgánů (např. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Společně s prodávajícími se dohodneme na způsobu oznámení akvizice zaměstnancům, obchodním partnerům, úřadům, veřejnosti atd.

 5.  Podporujeme vás dále v procesu přebírání byznysu a při řešení případného doplatku (např. earn-out) nebo jiné úpravy kupní ceny.

Akviziční proces zpravidla trvá od 6 do 12 měsíců. „Finální“ část procesu zabere obvykle 3 až 5 měsíců (kroky 13–18). Předem hůře odhadnutelná je fáze vyhledání vhodných akvizičních cílů, získávání informací o nich a vyjednávání podmínek transakce s finálními kandidáty (kroky 8–12).

Časová náročnost a podoba akvizičního procesu se může lišit podle typu transakce.


Odměna za naše služby nákupního mandátu

Naše odměna v rámci služeb nákupního mandátu je následující:

 • vstupní konzultaci poskytujeme ZDARMA (krok 1);
 • na začátku spolupráce je dohodnuta provize (příp. způsob jejího stanovení) dle předpokládané náročnosti a hodnoty transakce. Provize je splatná po dokončení akvizice společnosti;
 • průběžné zálohové platby založené na hodinové sazbě, které jsou při realizaci transakce započteny na provizi; průběžné platby jsou limitovány maximální výší dle milníků procesu a vždy odsouhlaseny investorem;
 • ocenění akvizičních cílů domlouváme individuálně.

Odměna za naše služby se vždy odvíjí od povahy případu a očekávaného rozsahu služeb. Konkrétní informace vám rádi sdělíme po bližším seznámení se s vaším akvizičním záměrem.

Náklady na provedení due diligence, právní služby, případně další externí služby jako např. ocenění nemovitostí nejsou zahrnuty v odměně, investor je platí přímo externímu dodavateli těchto služeb.

Pokud zastupujeme prodávající stranu (tj. máme prodejní mandát), neplatí nám kupující (investor) žádnou odměnu. Tuto skutečnost vám vždy oznámíme v úvodu naší komunikace. Striktně se vyhýbáme střetu zájmů.

Mohlo by vás dále zajímatZvažujete prodej nebo nákup firmy?

Zvažujete prodej nebo nákup firmy?

Domluvte si s námi nezávaznou diskrétní konzultaci.

+420 274 822 970 info@trhfirem.cz

Akvizit s.r.o.

 • budova 4D CENTER
 • Kodaňská 1441/46,
 • 101 00 Praha 10

Odesláním formuláře uděluji společnosti Akvizit s.r.o. s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.